Honza Zamojski / VAR FORBI – TTC Gallery 2006-2012 / Kunsthal Charlottenborg, Kopenhaga / 16.11.2013-16.01.2014

www.kunsthalcharlottenborg.dk