Radek Szlaga / SYNDROM STENDHALA / Zona Sztuki Aktualnej, Szczecin, 13.11-05.12.2014

www.zona.akademiasztuki.eu

Tags:
LETO team is going for a long weekend! Exhibition 'Affinities I' will be open again from the next Tuesday (June 5th)